• حضرت ولي عصر عليه السلام تجسم عدالت و عدالت خواهي است. او علي ديگر است و هم سان و همانند او رفتار کند. لباس خشن و ساده بر تن نمايد، بي آلايش و بي پيرايه زندگي کند، غذايش چونان اميرالمؤمنين عليه السلام نان جوين باشد و در تمام وجود آن والا مقام و والاتبار، عدالت و توازن، درخشندگي کند.
  • يکي از القاب امام زمان عليه السلام کلمه عدل است.و آن حضرت دادگر و دادگستر در تمام گيتي است.عدالت و تعادل در جسم و جان ،در جامعه و ميان مردمان ،بنيان ماندگاري زمين و اختران است.
  • چشم به راهان سپيده با آن " خورشيد پنهان" انس و الفت دارند و او را هر چند غايب است، " حاضرترين حاضران" مي بينند و " حضور غايبانه" او را روشنايي راه خويش مي سازند. اينگونه است كه منتظران، از وجود آن" آفتاب پشت ابر" بهره مي برند و چنين جرعه نوش باده شوقند و سرمست از صهباي عشق! اميد به آمدنش، انگيزه آفرين تلاش و حركت است و برديدگان مشتاق دلدادگان او، "سرمه انتظار!"
  • بذر انتظار، زندگي منتظران را بارور مي سازد و به زندگي ها شور و اميد مي بخشد، تا در ساختن فردايي روشن و سعادت بخش، سهيم و شريك باشند. تلاش و تحرك، ثمره بذر مقدس انتظار است. آنان كه ديده اميدوار خود را به روزي دوخته اند كه ...
  • در روایات اسلامی آن چنان مقام و منزلتی برای منتظران موعود بر شمرده شده که گاه انسان را به تعجب وا می دارد که چگونه ممکن است عملی که شاید در ظاهر ساده جلوه کند از چنین فضیلتی برخوردار باشد. البته توجه به فلسفه انتظار و وظایفی که برای منتظران واقعی آن حضرت برشمرده شده، سرّ این فضیلت را روشن می سازد.
  • انتظار نقش مهمی در سازندگی، پویایی و اصلاح فرد و جامعه در زمان غیبت دارد، و اگر انسان منتظر به وظایفی که برای او برشمرده شده عمل کند به الگوی مطلوب انسان دیندار دست می باد و از جایگاه و مرتبه والایی برخوردار می شود. به عبارت دیگر ...
  • منتظران واقعی، که به منزله ی مجاهدان در محضر رسول خدا (ص) هستند، همان مخلصان حقیقی و شیعیان واقعی، و کسانی اند که در آشکار و نهان، دیگران را به دین خدا فرا می خوانند. منتظر مصلح خود بایستی صالح باشد و کار بزرگ امام زمان، انتظاری گسترده می طلبد و برنامه ریزی کلان و جهانی. انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و باید ...
  • امید به آینده و انتظار تحقق فردای بهتر، خود ریشه در یک ویژگی فطری دارد و آن کمال جویی انسان است. انسان همواره طالب رسیدن به مراتب بالاتر و دست یافتن به قله های پیشرفت و ترقی است و این در همه انسان ها با تفاوت هایی در سطح کمال مورد نظر و تلاش و جدیتی که ...

صفحه‌ها

دسته بندی