سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 17 مرداد, 1395 - 08:00

خواهم گفت روزی آنچه بسته راه بغض سنگین مرا؛ خواهم شکست روزی شیشه غرور خود را و فرو خواهم ریخت روزی دیوار دلم را و پنجره ای خواهم گشود رو به شهر آشنایی؛ شهر گل های زیبا و خواهم نشست در کنار پنجره و نظاره خواهم کرد شکوه شکوفایی گل ها را.
شاید آن روز دیگر من نباشم، آن روز ما هستیم؛ ما یعنی من و تو، یا بهتر بگویم ما یعنی تو، تو سراسر وجود من هستی، پس تو می توانی من باشی، در وادی یاران، من و تو وجود و معنایی ندارد!
یاد تو هر روز بغض گلویم را می گشاید و مروارید های بلورین چشمانم را چون باران می باراند.
دوست دارم زیباترین جملات را بر زبان جاری سازم ولی زمانی که به تو می اندیشم، قلم و کلمات یاری ام نمی کنند، یا شاید قاصراند، تو و تنها تو، اندوه سهمگین دل بی نوای مرا سبک خواهی کرد و مرهم درد بی درمانم خواهی شد.
می دانم آدرس را اشتباه نیامده ام.
می دانم در پیمودن راه اشتباه کرده ام ولی تو را به درستی یافته ام، هر چند درکت نکرده ام، ولی هر روز با تو می گویم هر آنچه باید بگویم و از تو می خواهم هر آنچه باید بخواهم. ولی از خواسته های دلم مپرس که پاسخی ندارد، یا بهتر پاسخش نزد خودت است و تو بهتر می دانی، ای بهترین خوبان!
کتاب نامه ی دختران به امام زمان(عج)، صفحه 119

دسته بندی