سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

القاب حضرت مهدی

یعسوب المتقین: پیشواي متقین.

معزّ الاولیاء: عزّت بخش یاران.

مذلّ الأعداء: خوار کننده دشمنان.

وارث الانبیاء: میراث بر پیامبران.

نور ابصار الوري: نور دیدگان خلایق.

الوتر الموتور: خونخواه شهیدان.

کاشف البلوي: بر طرف کننده بلاها.

المعد لقطع دابر الظلمه: آماده براي ریشه کن کردن ظالمان.

المنتظر لاقامۀ الأمت و العوج: مورد انتظار براي از بین بردن کژيها و نادرستی ها.

المترجی لازالۀ الجور و العدوان: مورد آرزو براي بر طرف کردن ستم و تجاوز.

المدّخّر لتجدید الفرائض و السنن: ذخیره شده براي احیاي مجدد واجبات و سنن الهی.

المؤمّل لاِحیاء الکتاب و حدوده: مورد امید براي زنده ساختن دوباره قرآن و حدود آن.

جامع الکلمۀ علی التقوي: گرد آورنده مردم بر اساس تقوي.

السبب المتصل بین الأرض و السماء: واسطه بین آسمان و زمین، مسبب رحمت الهی بر زمین.

صاحب یوم الفتح و ناشر رایۀ الهدي: صاحب روز پیروزي و بر افرازنده پرچم هدایت.

مؤلف شمل الصلاح و الرضا: الفت دهنده دلها بر اساس رضایت و درستکاري.

الطالب بدم المقتول بکربلا: خونخواه شهید کربلا.

المنصور علی من اعتدي علیه وافتري: یاري شده علیه دشمنان و افترا زنندگان.

المضطرّ الّذي یجاب اذا دعی: مظطرّي که چون دعا کند دعایش مستجاب شود.

منبع: کتاب هزار و یک نکته پیرامون امام زمان (عج)، محمد رحمتی شهر رضا

دسته بندی