سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

نکته 122 گشاده پیشانی

پیشانی بلند و گشاده اش بر هیبت و وقار چهره زیبایش می افزاید، و چنان نوري بر چهره و جبینِ او پیداست که سیاهیِ موهايِ سر و محاسن شریفش را تحت الشّعاع قرار میدهد. ( 1)
نکته 123 میانه قامت
قامتی نه دراز و بی اندازه و نه کوتاه بر زمین چسبیده دارد، بلکه اندامش معتدل و میانه است. ( 2)
نکته 124 داراي دو خالِ مخصوص
خالی بر چهره دارد که بر گونه راستش همچون دانه مُشکی میان سفیدي صورتش می درخشد و خالی نیز بین دو کتفش متمایل به جانب چپ بدن دارد. ( 3)
نکته 125 از شمایلِ ظاهري امام زمان(علیه السلام)
آن حضرت صورتی سپید، آمیخته با مختصري رنگ سرخ دارد. از بیداري شب ها، چهره اش به زردي می گراید. چشمانَش سیاه و
ابروانَش به هم پیوسته است و در وسط بینی او برآمدگی کمی پیداست. میان دندان هایش گشاده و گوشت صورتش کم است.میانِ دو کتفش عریض است و شکم و ساق او به امیرالمؤمنین(علیه السلام) شباهت دارد. در وصفِ او وارد شده:«المهديّ طاووس اهل الجنّۀ. وجهه کالقمر الدّري علیه جلابیب النور»؛«حضرت مهدي(علیه السلام) طاووس اهل بهشت است، چهرهاش مانند ماه درخشنده است و گویا جامه هایی از نور بر تن دارد». (4)
اللّهم ارنی الطّلعۀ الرّشیدة والغرّة الحمیدة واکحل ناظري بنظرة منّی الیه؛ » «بار خدایا! آن جمال با رشادت و پیشانی نورانی ستایش شده را، به من بنمایان، و چشمم را به نگاهی به او، سرمه کن».

منبع: کتاب هزار و یک نکته پیرامون امام زمان (عج)، محمد رحمتی شهر رضا

1.بحار الانوار ج51 ص6 حدیث 6 شاب مربوع القامه حسن الوجه

2.منتهی الامال ج2 ص481  لیس بالطویل الشامخ و لا بالقصیر اللّازق بل مربوع القامۀ

3.منتهی الامال ج2ص481 ؛ بحار الانوار ج51 ص41

4.منتهی الامال ج2ص481

دسته بندی