سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 30 آذر, 1392 - 09:22

در هر عصري عده ­اي به دروغ، ادّعاي مهدويت نموده يا ديگران چنين نسبتي به آنان داده ا ند و بدين وسيله فرقه­ هايي ايجاد كرده ­اند.
چه در دوره غيبت صغرا و چه در دوره غيبت كبرا، كساني بوده­ اند كه نيابت خاصه يا وكالت امام را به دروغ، ادعا مي­ كرده ­اند. البته ادعاهاي اين افراد به صورت­هاي متفاوتي، ارائه شده است:
1. مهدويت[1].
2. نيابت خاصه، وكالت، بابيت يا ... افرادي كه مدعي­ اند هر موقع بخواهند امام را مي­ توانند ببينند، مشكلات به­ واسطه آنان حل مي­ شود، آن­ها واسطه و باب ميان مردم و امام هستند، پيامي را از امام آورده ­اند يا پيامي را براي امام مي­ برند.[2]
3. نيابت عامه: عده­ اي خود را به جاي علماي ربّاني، مراجع عظام تقليد و فقها و... معرفي مي­ كنند با اين كه در اين دوران، عقل و نقل، وظيفه همه را روشن ساخته است و آن، مراجعه به علما و فقها است. اينان راهي جداي از قران و سنت و عقل برگزيده و سير و سلوكي معرفي مي­ كنند و رهْ نرفته، ره مي ­آموزند.[3]
«پيامدها»
1. گمراهي مردم.
2. دوري از مسير اهل­ بيت.
3. به بازي گرفته شدن دين.
4. اختلافات ديني در اثر متابعت از فرقه هاي انحرافي.
«خاستگاه»
1. مشكلات روحي و رواني، عقده خود كم بيني، هيستري و مطرح كردن خود.[4]
2. نفسانيات و مشكلات اخلاقي و ضعف ايمان.
3. توهم و خيال­پردازي.
4. هوي و هوس و خواسته هاي دنيوي و جاه و مقام.
5. جهل و ناآگاهي.
6. سكوت انديشمندان و عالمان يا به موقع و مناسب تصميم نگرفتن.
7. مشكلات سياسي، تأثير اَيادي اجانب مثل فريفتن محمد علي باب و...[5].
8. عدم معرفت به جايگاه و شأن امام و جانشيني ايشان.
«درمان»
1. تقوا و تهذيب نفس.
2. علم و بصيرت ديني و سياسي علما، انديشمندان، دولت­مردان و مردم.
3. روشنگري علما و انديشمندان، تكذيب منحرفان.
4. برخورد دولت­مردان جامعه اسلامي (مثل برخورد اميركبير با بابيت كه ستودني است).[6]
5. عدم تسامح و اغماض در برخورد با انحرافات و بدعت­ها.

پی نوشت ها:
[1] . طوسي، الغيبة، فصل 6، باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية و السفارة كذبا و افتراء لعنهم الله، ص 397؛ فصلنامة انتظار، ش 8 و 9 و10، مقاله: متمهديان و مدعيان دروغين مهدويت، محمد رضا نصوري.
[2] . طوسي، الغيبة، فصل 6، باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية و السفارة كذبا و افتراء لعنهم الله، ص 397؛ فصلنامة انتظار، ش 8 و 9 و10، مقاله: متمهديان و مدعيان دروغين مهدويت، محمد رضا نصوري.
[3] . مانند دراويش، صوفيه و... .
[4] . فصلنامه انتظار،ش 5، مقاله: از شيخي­گري تا بابي­گري، عزالدين رضانژاد.
[5] . فصلنامه انتظار، ش 1، مقاله: از بابي­گري تا بهايي­گري، عزالدين رضانژاد.
[6] . فصلنامه انتظار، ش 5، از شيخي­گري تا بابي­گري؛ عزالدين رضانژاد.

دسته بندی