سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تبلیغات

تاریخ انتشار: 24 مهر, 1394 - 08:00

مثل همیشه کلاس در روبروی گردان 3 گروهان 6 داخل حیاط برگزار میشد.بر روی چهارپایه های خود نشسته بودیم که مردی جوان با قد بلند با درجه سروان با رسته عقیدتی از داخل اتاق فرمانده بیرون آمد. سالن را به مقصد حیاط پیمود. تا به جلوی کلاس رسید به احترام یا شاید هم از روی اجبار از صندلی های خود پاشدیم. دستور جلوس صادر شد. همه در حال پچ و پچ کردن بودند ومن هم درحال مرور فکرهای خودم...

- ایام فاطمیه تو راهه شاید نتونم مرخصی برم.

- بهار با ایام فاطمیه مقارن شده.

- با وجود این 9 تا سنّی چه جوری می خواهیم ایام فاطمیه برگزار کنیم...

- چقدر دلم تنگ مادرمه.

حاضر غایب کردن جناب سروان من را از خودم به کلاس آورد.

- علیزاده؟

- الله

- پسر هنوز هیچی نشده فکرت کجاس؟

- جناب سروان معذرت می خوام شرمنده.

کلاس شروع شد.بحث استاد برای اولین جلسه بحث آزاد درمورد مهدویت بود. خیلی ها گوش می کردند. خیلی ها هم چرت زده بودند. یکی از سنّی ها پرسید رجعت یعنی چه؟ استاد هم هر چه داشت در جواب او گفت.باز اون پسره پرسید: وقتی می گویید انتقام خواهد گرفت مثلا چه خواهد کرد؟!

کلاس یکدفعه ساکت شد. استاد سرش را پایین انداخت ومن سرم را به آسمان دوختم. استاد بغضش را خورد ولی من بی اختیار بغضم ترکید. مثل دیوانه ها از جایم بلند شدم ولی دوباره سرجایم نشستم. همه نگاه ها به طرف من برگشت. استاد چشم های خیس من را دید و گفت صلی الله علیک یا صاحب الزمان.

درست همان کلمه ای را گفت که من وقتی نگاهم را به آسمان دوختم گفته بودم.

دوباره یاد ایام فاطمیه افتادم و یاد این بیت:

آقا خلاصه یکنفر باید بیاید

تا انتقام دست زهرا را بگیرد

کار گروه تحریر وارثان انتظار (نوشته: آقاي عليزاده)

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

دسته بندی