• نگار مهربان مهدی گل ای صاحب زمان مهدی هامی قرآنه حافظلر حجازی صوتیوه قربان
  • ای مسلمانان با ایمان ،منه مهدی دیللر من امامم قاطع البرهان ،منه مهدی دیللر بو همان سسدور گلر بیر گون منادی ازلدن ماجراجولر صداسی قطع اولار بین المللدن
  • یو خدور پناه بیز لره سند نصورا آقا گل داده ای شهنشهی دوران هایانداسان گلسن اگر گذاریوی سال قم دیارینه گورنه باتو بدی قانه جوان لار هایانداسان

صفحه‌ها

دسته بندی